Документи за преддипломен стаж

Документи

Бланката "Предложение за стаж" се попълва от стажанта и фирмата – възложител и се изпраща по електронна поща до ръководителя на магистърската програма за одобрение. Възможно е да се наложат допълнителни разговори и/или срещи за уточняване на задачите по време на стажа.

След одобрение на предложението се пристъпва към работа във съответната фирма за изпълнение на стажа. След приключване на стажа се попълва бланката "Оценка на стаж" от прекия ръководител на стажанта и се изпраща по електронна поща до ръководителя на магистърската програма за одобрение. Възможно е да се наложат допълнителни разговори и/или срещи с ръководството на фирмата относно работата на стажанта.

След приемане на бланката "Оценка за стаж" същата се предава подписана от фирмата в стая 308 на Блок 2. Въз основа на предадената подписана оценка се нанася в протокол и крайната оценка за стажа, което е задължително условие за допускане до защита на дипломна работа.

Scroll to Top