Защитени магистърски тези

 • Приложение на информационните технологии в животновъдството

  Широко разпространените ERP системи  са на пазара от повече от 40 години. Като резултат, голяма част от индустриализираните сектори на икономиката са имали възможност да се възползват от предимствата, които една система за централизирано управление на ресурсите и бизнеса предлага. Нуждите от информационна обезпеченост на селското стопанство  и по-конкретно животновъдството обаче ...

 • Система за управление на знания в магистърска програма

  Първата глава на дипломната работа описва проблема, който дипломната работа цели да реши. Дефинират се целите на дипломната работа, описват се ползите от решението на проблема и се прави описание на структурата на  документа.

  Глава втора - Проучване и анализ на методите и технологиите за съхранение, организиране, търсене и редактиране на информация и знания, представя теоритичната ...

 • Софтуерна система за подпомагане на процеса на документиране

  В разработката на софтуер се ползват редица методологии, за да гарантират по-добър резултат – методологията на водопада, V-модел, гъвкавата методология. Тяхната цел е да предостави процес и средства, софтуерът, който трябва да се достави на клиентите, да бъде качествен и да отговаря на техните изисквания и нужди. Всъщност доста от тези методологии взимат идеите си от среди, в които не се ...

 • Изграждане на уеб приложение за визуализиране на програмен код

  Дипломант: Жени Иванова Цанева

  Специалност: Информатика

  Магистърска програма: Софтуерни технологии

  Факултетен номер: М24351

  Научен ръководител: доц. д-р Милен Петров

   

  Резюме на дипломна работа на тема:

  Изграждане на уеб приложение за визуализиране на програмен код

   

  При наблюдение на основните тенденции в ...

 • Система за агрегиране и публикуване на новини

  Анотация:

  В съвременния свят се забелязва тенденция на нарастване на нуждата от информираност, както и развитие на всевъзможните методи и технологии за предоставяне и достъп до информацията. Тъй като обемът на самата информация расте всяка година, става все по-трудно да се асимилира от обикновените потребители, които четат новини или блогове, възползват се от електронни ...

 • Оценка на възможностите на операционната система RouterOS на Mikrotik за гарантиране на мрежова сигурност.

  Дипломната работа прави обзор на основните уязвимости на маршрутизаторите и протоколите с които те работят и анализира методите използвани от RouterOS за защита от тези уязвимости. Показани са решения за защита от различни методи за атака над работещите услуги. Разгледани са вариантите, които ни предоставя софтуера за гарантиране на надеждност и е направена оценка дали тези варианти ...

 • 123

  123

 • Предсказване на оценката на филмови ревюта на български език

  Популярността на Уеб форумите и социалните медии продъжава да расте стремглаво. Благодарение на този възход автоматичния анализ на емоционална оценка в текст се превърна в гореща тема за изследвания. Днес има много приложения за този вид анализ, например автоматично класифициране на клиентската обратна връзка към ...

 • Софтуерна система за облекчаване на ежедневен документооборот

  Комуникацията е важна част от практически всеки аспект на нашето ежедневие и често може да бъде единствената причина за успеха или провала на дадено начинание. Невъобразимото темпо на развитие на технологиите е улеснило значително създаването на системи, които да съкратят необходимите време и усилия за комуникация и въпреки това, все още съществува ...

 • Проектиране на системно решение за защита на корпоративна мрежа

  Анотация:

  Бурното развитие и усъвършенстването на информационните технологии през последните десетилетия предизвикаха появата на едно ново звено – информационната сигурност. Последното има за цел да предотврати кражбата или изтичането на конфиденциална информация, което би могло да доведе до много сериозни проблеми, като например кражба на самоличност, банкови ...

 • Проектиране на виртуален център за данни с VMware vSphere 6

  В сферата на информационните технологии виртуализацията се е превърнала в една от най-популярните технологии. Нейното използване през годините се е изменило от тестови нужди на десктоп ниво до инфраструктурно решениe, което все повече навлиза в центровете за данни. Преминаването към виртуални центрове за данни редуцира необходимото пространство, окабеляване и физически машини  като се ...

 • "Заплахи и превенция за банкова информационна система"

   

   Проблемите на сигурността в съвременния свят придобиха глобални измерения,информационните технологии навлязоха в много области на човешката дейност.

  Създават се различни информационни системи, предназначени за управление и общоползване от широк кръг потребители, каквито са и банковите информационни системи. Благодарение на Интернет информацията става все по-достъпна. ...

 • Мобилно приложение за бизнес пътувания

  В рамките на дипломната работа е разработено мобилно приложение за платформата Windows Phone, предназначено за организация на бизнес пътувания и управление на разходите, свързани с тях. Приложението осигурява следната функционалност:

  * Търсене и преглед на съществуващи резервации за пътуване по потребителски дефинирани критерии;

  * Търсене и преглед на съществуващи резервации за ...

 • Разработване на план за възстановяване на ИТ инфраструктурата след бедствено събитие

  В настоящата дипломна работа е разгледан проблемът за зависимостта на бизнеса от модерните информационните технологии и най-вече намирането на решения за запазване на работоспособността на същия в момент на бедствие.

  Изяснени са основните дефиниции и терминология, с цел по-лесно навлизане в областта. Добавени са примери.

  Направен е обстоен анализ на вече разработените ...

 • Интеграция на бизнес приложения със системи за електронно фактуриране

  Исторически погледнато електронното фактуриране се заражда преди повече от 30 години като в последно време все повече фирми се ориентират към реализацията на такъв вид проекти. Създаването на единно законодателство благоприятства дефиниране на общи изисквания, които да важат за всяка една фактура и по този начин да се подобри международния пренос на такъв вид електронни документи.

  Целта ...

 • Система за търсене на лекари, медицински заведения и аптеки в България

  Към момента не е налична система, обединяваща търсенето едновременно на данни за лекари, лечебни заведения и аптеки. Тези регистри се поддържат от различни институции използващи информационни системи, които не са интегрирани.  Публичните регистри са под формата на документи с разнородни файлови формати – уеб страници, текстови документи, електронни таблици. Има необходимост от ...

 • Софтуерен инструмент за събиране и анализ на фишинг имейли

   

  Възложение:

  Един от неразривните комуникационни методи за провеждане на бизнес и лична кореспонденция е имейлът. Измежду многото проблеми по сигурността афектиращи крайните потребители се нарежда и нарастващата заплаха наречена фишинг (phishing).

  Престъпниците използват този вид атака, за да примамят потребителите да посетят мошенически уеб сайт, да се ...

 • Миграция на бизнес процеси от платформата Windows Workflow Foundation към стандарта WS-BPEL

  Цел на дипломната работа

  Цел на дипломната работа е създаване на систематизиран подход за мигриране на процеси от WWF към WS-BPEL. Подходът включва дефиниране на набор от правила и процедура за миграция. Неговата ефективност е оценена при прилагането му върху бизнес процес в сферата на електронното управление на Република България.

   

  Реализация ...

 • Имплементиране на ВПН решение за малък до среден бизнес

  В първа глава озаглавена „Увод” съм разгледал актуалността на проблема. Поставил съм цел и задачи на дипломната работа. 

  Във втора глава озаглавена „Същност на виртуалната частна мрежа” съм разгледал въведение в терминологията на виртуалнaта частна мрежа. Обърнал съм внимание на произхода на тази технология, чрез разглеждане на нейните съставни части, от ...

 • Изграждане на автоматизирана тестова среда със Selenium WebDriver

  В настоящата магистърска теза се разглежда автоматизацията на тестването и изграждането на среда за автоматизирано тестване в контекста на Selenium Web Driver. Анализирана е и пирамидата на автоматизирано тестване и нейното влияние върху процеса на автоматизация. Изведени са основните принципи на средите за автоматизирано тестване и плюсовете от една такава среда за ...

 • Мултимедийна уеб система за организиране на Интернет радио.

  Актуалност на проблема и мотивация

  В съвременното общество, с навлизането на Интернет, широкото разпространие и ниска цена на електроника, неминуема част от ежедневието на хората станаха и мултимедийните уеб системи. Хората ги използват за pабота, забавление, образование, но и за много критични операции. Различните мултимедийни системи ...

 • Автоматично откриване на (не)верни онлайн новини на български език

  Настоящата дипломна работа изследва начини за откриване на достоверни онлайн новини. Това е важен проблем, тъй като съдържание със съмнителна достоверност започна да се разпространява в обезпокоителни мащаби чрез социалните мрежи. От друга страна, бързо нарастващият брой на интернет потребители, направи нуждата от информация огромна. Тази цифровизация се отрази върху хартиените издания - ...

 • Cloud-базирана система за съхранение на информация в архивиран вид

   

              Интересът към системи за облачни изчисления се покачва постоянно. Все повече организации избират именно облачни решения, за да запълнят нуждите си от IT ресурс. Много фирми имат необходимост да съхраняват данни в дълъг период от време. Чрез избора на решение за облачно съхранение, фирмата ...

 • Платформа за автоматично генериране на композиция от услуги

  Бързите темпове на развитие във всяка сфера, която съпътства ежедневния ни живот, съвсем естествено води до еволюция и на технологиите, които ни обграждат. Нуждите на хората се увеличават, времето им намалява и всеки иска да свърши възможно най – много задачи за най – кратък период от време.

  Една от сферите, които се развиват и разрастват изключително бързо е сферата на ...

 • „Sociality: Софтуерна система за агрегирана работа с няколко социални мрежи”

    Социалните мрежи стават все по – популярни като платформи, предоставящи възможности за всякакъв вид комуникация – бизнес, образователна, приятелска. Споделянето на съдържание съпътства почти всяко наше действие в реалния живот. Ежедневното, лавинообразно нарастване на информация изисква и съответстващ темп на нарастване на ефективността на обработване на тази информация.

 • Банков софтуер за наблюдение на клиентски кредити с възможност за моделиране на гъвкави бизнес процеси

  Информационните технологии в нашето съвремие бележат много бърз прогрес. За тяхното развитие отговорност носят както подобряващите се параметри на съвременните системи, така и увеличаващите се изисквания на потребителите, използващи тези системи. Съвременните системи все повече започват да се нуждаят от по-гъвкави бизнес процеси. Също така, правилата, които съставят даден процес, стават ...

 • Информационна система за управление на планираното и свободното време на служители

  Анотация:Целта на дипломната работа е разработка на система за управление на времето на служители работещи по временни проекти чрез целогодишни отчети.  Дипломната работа е разработена изцяло с продуктите на Software AG.

  Самостоятелно решените задачи са:

  • изучаване на принципите и начина на работа с ориентираната към услуги архитектура – SOAP и REST, ...

  • Информационна система за управление на събития („Event Organizer“)

   Настоящата дипломна работа разглежда процеса по проектиране и разработка на информационна система за организиране на събития. Системата е насочена към образователни и научни събития като е съобразена със задачите произтичащи от мероприятия от този тип. Софтуерната реализация се казва Event Organizer и съдържа информация за графика на събитие, участници, теми, полезни материали към темите, ...

  • Извличане на знания от данни и интегрирането им в Snort с цел предотвратяване на прониквания

   Сложността на днешните системи може да доведе до показна уязвимост на активите на организацията. Увеличеното използване на онлайн услуги и уеб приложения повишава фокуса върху мрежовата сигурност. Системите за откриване и предотвратяване на прониквания са неизменна част от защитата на всяка една организация. В зависимост от нуждите и ресурсите на организацията се избира най-подходящият вид ...

  • Р Е З Ю М Е   Н А   Д И П Л О М Н А   Р А Б О Т А
    
   на тема:
   „Проектиране и изграждане на информационна система за дипломанти
   с помощта dWare Operating“


    
   Изготвил: Виктор Максимов Митков,  фак. № 24309,
   Специалност: Защита на ...

  • Система за провеждане на онлайн тестове с отворен Web API

   Целта на дипломната работа е да се анализира, проектира, разработи и тества система за провеждане на онлайн тестове с отворен уеб приложно-програмен интерфейс (Web API), който позволява лесна разширяемост и възможност за интеграция с други софтуерни системи. Такава система би следвало да се състои от две части – клиентска и сървърна (клиент-сървър архитектура). Клиентската част ...

  • Изграждане на приложение за автоматизация на дома с оpenHAB симулация

   Използването на софтуер за автоматизация на дома набира все по-голяма популярност с развитието на технологиите и вещае проблеми, свързани с интеграцията, сигурността и поддръжката на продуктите на различни доставчици. Системата HomeA позволява управление, групиране и мониторинг чрез действия и правила за промяна на състоянието за всяко от конфигурираните устройства. Системата използва openHAB ...

  • Изграждане на корпоративен VPN, посредством MikroTik устройства

   Уважаеми/а господине/госпожо Председател,

   Уважаеми членове на комисията по защита на дипломните работи.

   Ще Ви представя дипломната си работа на тема: Изграждане на корпоративен VPN, посредством MikroTik устройства

   Предлагам на Вашето внимание разработен и реализиран проект за нуждите на клиент изискващ сигурен трансфер на информация между офисите му в различни градове на ...

  • Класифициране, разпознаване, откриване и препоръчване на музикални изпълнения

   Целта на дипломната работа е да провери дали анализът на звук и извличането на характеристики от него биха могли да помогнат за препоръчването на музика. Първата основна задача се състои в проучването на съществуващите инструменти за анализ и обработка на звук и това какви характеристики на звука могат да се извлекат с тях. Втората основна задача е прилагането на алгоритми за машинно ...

  • Проектиране на WAN решение за среден бизнес с Dynamic Multipoint VPN

   Целта на дипломната работа е да представи проектирането и изграждането на всеки един компонент от корпоративната Wide Area Network (WAN) мрежа. Използваните технологии трябва да се разгледат подробно и да се отчетат всички техни предимства и недостатъци. Отделните компоненти трябва да се проектират внимателно, използвайки описаните преди това технологии.

   Резултатът е изготвянето на един ...

  • Проектиране и разработка на система за управление на знания в магистърска програма

   В последно време се наблюдава изключително слабо присъствие на лекции и семинарни упражнения във ФМИ и по-точно от страна на магистрите. Това се дължи на факта, че голям процент от тях вече работят по специалността си и нямат възможност да се явяват редовно на занятията си. Поради това се влошава комуникацията между студенти и преподаватели, което води до прекъсване на образованието от страна ...

  • Дизайн и разработка на портал за потребителско управление в сфера на медицинските услуги

   Представената дипломна работа е посветена на използването на съвременни технологии за разработването на проект в сферата на здравеопазването и по-точно връзката доктор – пациент. Някой от по – важните процеси са:

   • Регистрация в портал за доктори и пациенти
   • Управление на потребителските рекуести
   • Преглед на профил и пациентска информация
   • Експортване ...

   • Методи за проектиране, разработка и внедряване на микро услуги

    В днешно време микро услугите като архитектурен стил стават все по-популярни. Те са разпределен тип архитектура - клон на архитектурата ориентирана към услуги (SOA), която акцентира върху по-прости и по-фокусирани като функционалност независими компоненти.

    Множество съвременни публикации описват техните предимства и ...

   • Разработка на SAAS приложение за доставка на съобщения

    Заданието на дипломната работа произтича от факта, че много уеб базирани системи не следват правилния принцип, техники и методи за разработка на SAAS приложения, за това се разглеждат SAAS архитектурите и дава пример с реализирането на SAAS система, която управлява изпращане на съобщения към крайни клиенти, като се съобразява изцяло с техните изисквания. Системата и нейната разработка са ...

   • Изграждане и развитие на екипи при използване на гъвкави методологии

    Гъвкавите методологии са широко приложими и се използват масово при управлението на съвременните проекти. В основата си гъвкавите методологии залагат на екипната работа, като в успешните екипи “ние” замества „аз“. Изграждането на стабилен екип е една от най-важните задачи за успешното прилагане на гъвкавите практики.

     

    В дипломната работа ще се сравни ...

   • Aвтoмaтичнo гeнeрирaнe нa кoнфигурaция нa зaвисимoститe зa плaтфoрмaтa Спринг

    Платформата Спринг (Spring Framework) е приложна платформа с отворен код, предлагаща

    контейнер с функционалност за обръщане на контрола (Inversion of Control, съкратено IoC) за Java

    приложения. Без да налага определен модел на програмиране, Спринг е популярна алтернатива

    на или добавка към Enterprise JavaBeans (EJB) модела.

    В миналото едно от основните предимства на ...

   • Сигурнo уеб приложение за обработване на данни от автодиагностика.

    С навлизането и развитието на новите технологии през последните години, устройства като компютър, смартфон, модули с глобална навигационна система и много други, заеха своето неотменно място в обществото. Глобалната мрежа предоставя възможност да се получава бърз  и лесен достъп до информация, която да прави работата с данни приятна и бърза. Навлязоха нови гъвкави методи за визуализиране ...

   • „Изграждане на Ring мрежа с висока сигурност“

    Поради нарастващата необходимост от надеждност на Интернет връзката, се налага използването на технологии подсигуряващи нейната непрекъснатост. Като една от доказано най-добрите практики за проектирането на високоефективни, мащабируеми и устойчиви мрежи е използването на кръгова - „ring“ топология. В текущата работа е представен процеса на изграждане на такъв тип мрежа, сигурността ...

   • Мобилно приложение за организиране и споделяне на пътувания

                Пътуването и опознаването на света са страст на много хора, без значение от възрастта. В последните години пътуванията са достъпни и не е нужно да се отделя голяма сума пари, за да се посети някоя нова дестинация.Това е и причината все повече хора да си позволяват екскурзии, за които трябва да извършат и необходимите ...

   • Система за управление на университетски графици

    Целта на дипломната работа е да се анализира, проектира, разработи, разгърне и тества система за управление на университетски графици на преподаватели, студенти, курсове и учебни зали в Софийския университет.

    Системата за управление на университетски графици трябва да бъде разширяема, за да може да се използва потенциално от всеки ВУЗ. В контекста на Софийския университет системата ...

   • Система за откриване на аномалии в облачни системи

    В облачните структури трафикът е огромен. Изпълняват се милиони операции всекидневно. Много важен компонент за всяка такава външна услуга е надеждната защита. Значителното нарастване на кибер атаките предизвиква сериозни финансови загуби на бизнеса, сигурността на хората и личните им данни. Това налага търсенето на нови, ефективни и автоматизирани  подходи за борба с проблема. Все повече ...

   • Система за проверка на факти в онлайн форуми

    Онлайн форумите са уеб платформи, в които потребителите могат да задават въпроси, да отговарят на въпроси от други потребители или да дискуират различни теми. Въпросите са организирани в различни категории. Пример за известни такива форуми са: Yahoo! Answers, Quora, Stack Overflow.
    При отговаряне на въпроси във форуми (Community Question Answering, cQA) има някои специфики, които идват от ...

   • Автоматизирана система за проверка на факти, основана на външни източници на информация

    Тази дипломна работа се фокусира върху разработката на напълно автоматична система за проверка на факти, използваща външни източници на информация. Разработения метод се възползва от потенциала на глобалната мрежа да си набави необходимата информация за да потвърди или отхвърли едно твърдение. Тази разработка използва „дълбоки“ невронни мрежи за да кодира началното твърдение и ...

   • Мобилно приложение с добавена реалност, подпомагащо обучението по математика в средните училища

    В днешния свят, в който ангажиращо съдържание привлича погледа от всички посоки, а продължителността на вниманието постоянно намалява благодарение на интернет навиците, става все по-важно да се намерят начини да се върне фокусът на младите хора върху съществените неща, като образованието. Това може да стане най-ефективно, като се използват същите тези вълнуващи нови технологии, които отвличат ...

   • Софтуерна платформа за създаване на видео игри за обучение

    Резюме

    на дипломна работа

     

    Тема: Софтуерна платформа за създаване на видео игри за обучение

    Учебно заведение: Софийски университет, „Св. Климент Охридски“

    Факултет: Факултет по математика и информатика

    Катедра: Софтуерни ...

   • Изследване и реализация на RSA алгоритъм чрез многонишкова архитектура

    Дипломната работа е разделена на няколко основни части, които имат за цел по-ясно представяне на разглеждания проблем и предложените решения към него. Всяка глава отговаря за отделна ключова стъпка в разработката, реализацията и изпълнението на задачата.
    Като начало се започва с увода, който въвежда четящия в проблема и целите на дипломната задача. Описани са основните и второстепенните ...

   • Платформа за регистрация и откриване на олекотени (REST) уеб услуги (RESTful Web services)

    Проблемът с каталогизирането и откриването на уеб услуги е много актуален в съвременния свят. Опит за решаване на проблема правят от Oasis (OASIS е консорциум с нестопанска цел, който управлява развитието, сближаването и приемането на отворени стандарти за глобалното информационно общество). Те разработват стандарта UDDI (Universal Description, Discovery & ...

   • Система за проверка на задачи по програмиране чрез използване на автоматични тестове

    В дипломната работа са разгледани съществуващите решения за автоматизирана проверка на задачи по програмиране. Направен е анализ на използваните методи за решаване на основните проблеми свързани със сигурното изпълнение на предадени от студенти задачи. Разгледани са технологии за изолирано изпълнение на програмен код, които биха позволили сигурното и надеждно изпълнение на предадените решения. ...

   • Софтуерно решение за система за изоставащи студенти

    В тази  дипломна работа се разглежда направата на една система за хващане на отпадащи студенти.

    Основната и цел е да улесни комуникацията между преподавател и студент, като не само, че помага за обратна връзка към проведените лекции, но и дава възможност за по-подробно обясняване на самите домашни задания към тези лекции. Това става чрез въпроси публикувани в приложението, както и ...

   • Разработване на мобилно приложение за управление на Скръм процеса при разработка на софтуерен продукт

    Разработването на софтуерни приложения чрез гъвкави методологии се състои от група процеси за разработване, базирани на итеративни и инкрементални методи, при които изискванията и съответните решения имат възможност да еволюират чрез сътрудничество между многофункционални екипи. Насърчават се планиране, което бързо и навременно се адаптира към възникващи непредвидени ситуации, както и ...

   • Разработване на система за организиране и популяризиране на събития

    Дипломната работа на тема „Разработване на система за организиране и популяризиране на събития”  представя цялостния процес по анализ и разработка на напълно функционираща система за организиране на събития, която да помогне на малки организации в тяхната дейност напълно безплатно. Откритите основните недостатъци в съществуващите решения на пазара заедно с дефинираните ...

   • Уеб сигурност от страна на клиента и създаване на защитени уеб приложения.

    Съдържанието на тази дипломна работа силно потвърждава еволюцията на механизмите за сигурност от страна на клиента. Предоставя широк поглед върху уеб сесиите, техните уязвимости, както и решения за подобряване на защитата им. В настоящата дипломна работа се анализира сигурността при уеб сесиите и се представят механизми за тяхното управление. Включени са проучвания на основните концепции и ...

   • Онлайн портал, свързващ българските пчелари с дистрибутори на мед в Европейския съюз

    Българският пчелен мед е един от най-висококачествените на световния пазар. Родните ни пчелари, развили собствен бизнес у нас, са изправени пред нелеката задача да произвеждат мед, да се грижат за опазване на пчелната популация, както и сами да търсят пазар за крайния продукт. Намирането на купувачи става най-често от уста на уста или чрез публикуване на обяви за продажба на мед по различни ...

   • Сигурни изчисления и отдалечено архивиране на информация в облачна среда

                Облачните технологии са водеща технологична тенденция, която драстично промени облика на информационните технологии. Те са гъвкава, високо ефективна и доказана платформа за предоставяне на информационни технологични услуги чрез Интернет. Такава гъвкавост осигурява виртуализацията, а тя е водеща технология за модела компютърен облак. Виртуализацията е ...

   • Автоматизирано тестване в облачна среда

    Целта на дипломната работа е изграждане на облачни тестови среди и провеждане на автоматизирани тестове в тях. Реализирано е автоматизирано тестване на конкретно уеб приложение в различни облачни платформи и софтуерни инструменти. В резултат от проведените автоматизирани тестове е направен сравнителен анализ на използваните технологии и са обобщени препоръки за тестване в облака.

    За ...

   • Разработване на персонализирани услуги в система за управление на знания

           Разработването на дипломната работа стъпва върху вече разработена система за управление на знания, която се нуждаеше от редица допълнителни функционалности, за да може системата да бъде достатъчно адекватна на темповете , с които се развиват технологиите и начините на обучение.

           Целта на разработваната дипломна работа е не просто да се ...

   • Разработване на система за управление на софтуерни проекти

    Всяка една компания, разработваща софтуерни продукти, има нужда от инструменти, с които да планира, управлява и следи задачите си по даден проект. На пазара съществуват различни инструменти, предлагащи подобни функционалности, но повечето от тях имат недостатъци - липса на важни функционалности, изискване за въвеждане на твърде много информация или висока цена. ...

   • Система за управление и контрол при раздаването на призовки

    Нуждата от автоматизиране на все повече работни процеси с цел пестене на пари и време е в основата на текущата дипломна работа. С напредването на технологиите се създават множество предпоставки за минимизиране нуждата от човешкия фактор в различни и дори понякога строго специфични сфери на науката и бизнеса. Такъв е и предметът на разработка на настоящата система – създаването на софтуер ...

   • Платформа за търсене и предлагане на работа в ИТ сектора

    През последните години ИТ секторът е един от основните и най-бързо развиващите се за българската икономика.  Той бива привлекателен за различни групи хора с разнообразни професии, поради ред причини: по-високото от средното за страната трудово възнаграждение; разнообразните социални придобивки; благоприятната работна среда и др. Неоспорим факт обаче остава проблемът с намирането на ...

   • Java/OSGi модул за комуникация с протокола EtherCAT за Vision Control системи

    Дипломната работа цели да създаде софтуерен прототип, който да позволява комуникирането на Java/OSGi среда чрез протокола EtherCAT с камера за Vision Control системи. Използват се различни спецификации от проекта и партньорски отношения с колеги от фабриките, които ще ползват проучването.

                Целта на прототипа, който ще се ...

   • Приложение за SMS паркиране

    Резюме

    На дипломна работа

    ФМИ – СУ „Св. Климент Охридски“

    Катедра „Софтуерни технологии“

     

    Тема:

    Приложение за SMS ...

   • Cloud-базирана система за споделяне на знани

    Настоящата дипломна работа има за цел разработването на cloud-базирана система за споделяне на знания между студенти и преподаватели.
    За достигане на поставената цел са направени проучвания на проблемната област и са въведени основните понятия в управлението на знания. Разгледани са методите и технологиите за управление на знания, като е наблегнато на облачните технологии и техните ...

   • Разработване на система за визуализиране на научните знания в университет

    Целта на дипомната работа е да се улесни съдействието и работата между хората, провеждащи проучвания в университетите, в частност тези във областта на Компютърните науки, като се разработи система за визуализиране на научните знания.
    За тази цел първо е направен преглед на научната литература и начините за структуриране и организиране на знания. Беше направен анализ на Университета в ...

   • Система за управление на дентална практика

    Двадесет и първи век е - времето на неограничените възможности, на интернет технологиите и на забързаното ежедневие, в което свободното време сякаш е скъпо струващо ни удоволствие, което не всеки може да си позволи. Безспорно, забързаният свят, в който живеем, налага нов модел на поведение - всекидневно трябва да се справяме с огромен информационен поток и да извършваме множество различни ...

   • Разработване на уеб базирана система „ИКТ Кариери”

    ITJobs e платформа за търсене на обяви за работа свързани единствено с ИТ сектора, и е фокусирана върху преструктурирането на съдържанието и подобряване на подхода, по който потребителите търсят и сравняват обяви.

    Данните са в основата на успеха. Затова целта на тази дипломна работа е да бъде по-динамична и да помага на потребителите да реализират желанията си по-бързо и по-качествено. В ...

   • Изследване на използваемостта на софтуерните шаблони за обектно-ориентирано проектиране

    Софтуерната индустрия се развива с все по – динамични темпове и набира все по-голяма популярност в днешно време. Поради тази причина разработването на софтуер става все по - изискващо към качествените характеристики. Дипломната работа е в областта на проучването и изследването на шаблоните за дизайн на обектно-ориентиран софтуер. Тя цели да се извърши изследване на качествените ...

   • Разработка на информационно защитена система за домашни любимци

          Чрез бързото развитие на софтуерните системи и технологии, се стига до един проблем, който става все по-голям и това е сигурността на информационните системи. Сигурността, това са процесите и механизмите, които се прилагат, с цел важната и чувствителна информация да бъде защитена от неправомерен достъп, изменение или унищожаване, което би ...

   • Информационна система за обмен на колекционерски серии

    Целта на дипломната работа е да покаже как софтуерните технологии заедно с облачните изчисления могат да улеснят процеса по размяна на колекционерски серии, предоставяйки бърз и лесен начин за обмена им. Системата предмет на дипломната работа има за цел да помогне и на фирмите, предлагащи различни мърчандайз серии към своите основни продукти, да повишат интереса към своите стоки и да намали ...

   • Автоматично разпознаване и измерване на емоции в текст

    С непрестанно развитие на интернет и уеб пространството – социалните мрежи произвеждат огромен поток от информация с емоционален заряд. Ръчното обработване е скъп и бавен процес поради огромното количество данни и скоростта, с която се генерират. Това мотивира търсенето на решения за автоматично разпознаване и оценяването на емоции.

     Анализирането на емоции в ...

 • Софтуерно приложение за управление на търговия с електрическа енергия

  “Софтуерно приложение за управление на търговия с електрическа енергия”

   

  Либерализирането на енергийния пазар в България и ЕС, позволи изграждането на местни енергийни борси в страните членки на съюза. В началото на 2016г. в България се изгради БНЕБ (Българска Независима Енергийна Борса). Това позволи на свободен принцип да се търгува ел. енергия, съобразно ...

 • Създаване и имплементиране на цялостно IP MPLS VPN решение за среден и голям бизнес

  В първа глава озаглавена „Увод” съм разгледал актуалността на проблема. Поставил съм цел и задачи на дипломната работа. 

  Във втора глава озаглавена „ВИРТУАЛНА ЧАСТНА МРЕЖА – дефиниция, концепция, видове VPN” съм разгледал въведение в терминологията на виртуалнaта частна мрежа. Посочил съм видовете ВПН мрежи по начина, по който те се реализират в ...

 • Извличане на зависимости от данни на училищата в България

  В наши дни информацията става все по - ценна. С всяка минута генерираните данни се увеличават. Такава е ситуацията и с данните за училищата в България. Тяхното анализиране и изследване би открило нови възможности и би подпомогнало вземането на решения в различни области. С такова изследване се занимава и дипломната работа.

 • Уеб-базирана система за регистриране на застрахователни събития

  При мобилните и уеб апликации нещата се развиват главоломно и те стават все по-интересни за предприемачите и все по-търсени и полезни за потребителите. В динамичния свят, в който жевеем, имаме много задачи и задължения и всеки следва забързаното си ежедневие. Ако някога ни се случи пътно транспортно произшествие или злополука, ние чакаме дълго време за престигане на застрахователя. Една такава ...

 • Семантично сегментиране на потребителско търсене в Google

  Тема на дипломната работа: ​ Семантично сегментиране на потребителско търсене в Google  Дипломант: ​ Веселин Руменов Здравков, специалност ТПИИТ, факултетен №  25363  Научен ръководител

  • Софтуерно приложение за автоматизация на домашни електронни системи

   Анотация:

    

   Съвременната домашна автоматизация представлява внедряване на електронни устройства в дома, чрез които уредите и системите в него могат да се управляват автоматично и/или дистанционно. Основната идея е възможността за настройка както на самостоятелен уред, така и на мрежа от няколко уреда. При регистрирани дадени входящи данни, ...

  • Бизнес анализ и изграждане на платформа за електронна търговия

   Основната цел на следващото резюме е да обобщи това, което беше обсъдено и постигнато в настоящата магистърска теза, както и да се даде общ преглед на цялата извършена работа.

      Разработването на платформа за електронна търговия и сайт е доста сложна задача, защото има толкова много неща, които трябва да се вземат под внимание и толкова много познания, които хората, които ...

  • Моделиране на големи данни от разнородни източници

   Резюме

   Светът стана по-глобален и дигитализиран - от 80-те години глобалният капацитет за съхранение се е увеличил драстично. Това увеличение на капацитета се дължи преди всичко на напредъка в технологиите, но до началото на 21-ви век все по-бързо нарастващият капацитет за съхранение на цифрови данни означава, че традиционните технологии не могат да се справят с ...

  • Софтуерен инструмент за изготвяне на план-сметки за магистърски програми

       Един от важните процеси във ФМИ е създаването на план-сметки за различните магистърски програми за дадената учебна година и за всеки семестър поотделно. Въпреки важността, този процес е ръчен, ненужно усложнен и неефективен, като изисква много човешки ресурси, здрави нерви и концентрация. Това се дължи на факта, че се вземат данни под формата на файлове с различни структури от ...

  • Софтуерен инструмент за избор на уеб услуга на база интегрална характеристика на качеството

       В наши дни все повече са налице софтуерни системи, които са базирани на различни услуги. Често тези системи предоставят функционалности, които са реализирани от други услуги. Това позволява да се преизползват готови софтуерни решения, които са достатъчно утвърдени и популярни в своята приложна област. Възниква въпросът по какъв начин да се изберат ...

  • Интерактивна карта на замърсителите на въздуха в София

   Темата за замърсяването на въздуха винаги е била актуална, но от скоро стана ясно, че той е причина за много здравословни проблеми. През изминалата година Световната здравна организация излезе със списък на болести причинени от лошото качество на въздуха. В този списък присъстват голям брой белодробни заболявания, астма, рак и болести, които не са свързани пряко като сърдечно-съдови проблеми и ...

  • Средства за защита на входния трафик на фирми от малкия и среден бизнес.

   В днешно време всички организации и компании са изложени на реален риск да бъдат атакувани от киберпрестъпници, но малкият и средният бизнес са изложени на по-големи рискове, защото развитието на определена стратегия на тяхната IT-инфраструктура не е от голям приоритет и логично на преден план винаги да излизат продажбите, маркетингът и производството.

  • Класификация на емоциите от снимка на лице на човек

   Разпознаване на емоции от снимка на изражение на човек

    

   Дипломант: Цветислав Тихомиров Викторов

   Специалност: Извличане на информация и откриване на знания

    

   Ключови думи: класификация, емоция, невронна мрежа

   Дата на защита: ...

  • Софтуерна рамка за автоматизирани тестове на Уеб приложения

   Дата на защита: 26.03.2019 г.

    

   Анотация:

   Живеем във време, в което софтуерните технологии и решения се развиват с шеметна скорост – буквално ежедневно излизат нови по-добри и по-усъвършенствани версии на софтуерни езици, библиотеки, конкурентни програми и решения. Разработчиците на софтуер са принудени да се съобразяват с времето и интензивността при ...

  • Система за наблюдение и предупреждение при достъп на мрежови ресурси, базиран на Нагиос

   Анотация:

    

   Нагиос предлага:

    

   • Мониторинг на мрежови услуги (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH)
   • Мониторинг на сървърни ресурси (натоварване на - процесор, памет, диск, системни логове) на база операционни системи, включително Майкрософт Уиндоус, с помощта на мониторинг агенти.
   • Мониторинг на всякакъв вид хардуер ...

   • Разработване на UVM среда за функционална верификация на интегрална схема от смесен тип

    Микроелектрониката е едно от най-значителните технологични открития през последните години. Съществена стъпка в еволюцията на микроелектрониката е въвеждането на интегралните схеми (ИС), при които отделните електронни компоненти като транзистори, диоди, резистори, кондензатори се интегрират в един чип. В зависимост от функционалното си предназначение, ИС могат да се класифицират като ...

   • Свързване на IPv6 клиенти в IPv4 мрежа посредством 6PE.

    IPv4 Адресното пространство вече е изчерпано. Това налага да се извърши преход към IPv6. Промяната на цялата маршрутизираща таблица за IPv6 е бавен и скъп процес, но чрез използването на 6PE опорната мрежа не трябва да се преконфигурира, за да използва IPv6. Достатъчно е единствено и само едно устройство да поддържа едновременно протоколите IPv4 и IPv6 (dual stack), както и да има MPLS ...

   • Метод за откриване позициите на медии и влиятелни личности по спорни теми

    Въведение

    В тази дипломна работа представяме метод, който открива позициите на медии и влиятелни личности по спорни теми, както и предсказва техните политически убеждения. Обясняваме как сме достигнали до метода, какви експерименти сме провели, както и даваме интерпретация на резултатите от тях.
    Основни понятия
    „Спорни теми“ означава актуални, противоречиви казуси ...

   • „Автоматизация на разработването на сигурни приложения посредством качествен програмен код”

    Всички ние живеем в съвремие, където технологиите станаха неизменна част от живота ни. Наблюдава се една вълна от набиращи мощ технологични иновации, които се стремят да подобрят живота ни и взаимодействието ни със света. В тази върхушка от промени в начина ни на живот, мислене и съществуване, които неизменно се променят и адаптират спрямо средата, не си даваме сметка как технологиите, на ...

   • Модел и платформа за изчисляване на индикатори за оценка на умен град

    Обобщение. Урбанизираните територии са една от областите, в които граждани и администратори, наред, приветстват положителни промени. Счита се, че правилният начин за взимане на решения използва кибернетичен модел на обратна връзка от последиците от предходни решения, както и чрез обективно разбиране за на действителните ситуации чрез емпирични показатели на състоянието. Умните ...

   • Софтуерен инструмент за бета тестване на мобилни приложения в продукционна среда

    Използването на софтуер в реална среда винаги води до откриването на проблеми при работата на софтуера, които е трудно да се прихванат в предходни цикли от живота на продукта. Информацията, с която крайният потребител разполага за проблемите в приложението не винаги може да достигне до разработчиците в достатъчно изчерпателен формат. Това поражда нуждата от ...

   • “Учене на многоезикови векторни представяния за близки езици и диалекти”

    В условията на глобализация и цифровизация, все повече нараства нуждата от
    системи, работещи с естествен език. Нараства и необходимостта те да работят добре
    с повече от един език. Най-широко разпространеният отговор на това изискване се
    състои в системи, работещи върху векторни представяния на думите. Те разчитат на
    това, че думи от различни езици със сходни значения ще се ...

   • Платформа за унифицирано, непрекъснато събиране на данни за качеството на въздуха

    1. Актуалност на проблема и мотивация

    Световната здравна организация (СЗО) определя замърсяването на въздуха като найголемият риск за здравето в Европа, свързан с околната среда. Замърсяването възниква, когато в атмосферата се освобождават газове, прахови частици и дим, които причиняват вреди за хората, инфраструктурата и околната среда. Основните замърсители на въздуха са - фини прахови ...

   • Разработка на персонализирани упражнения за учене на чужди езици

    Хората прекарват повече време онлайн от когато и да било. Масите имат достъп до глобалната мрежа, чрез която се свързват с целия свят и  придобиват достъп до огромни количества информация от най-различни източници. Комбинацията от мощни телефони, настолни компютри и лаптопи, които са винаги онлайн, и научни пробиви в изкуствения интелект, радикално променя ...

   • Система за масирано групово безжично актуализиране на устройства от тип Интернет на нещата

    В днешно време все повече и повече устройства имат възможността да взаимодействат с външния свят по Интернет мрежата. Тези устройства далеч не са ограничени до личните ни компютри и телефони. Технологията намира приложение във все по-широк спектър от възможности – от логистичните системи на огромни корпорации до най-битовите ни потреби, като часовници, климатици, ключалки и дори крушки. ...

   • Система за управление на заявки за онлайн книжарница

    В днешно време непрекъснато нараства броят на потребителите, които откриват нужната информация онлайн. В много случаи обаче тази информация не се актуализира редовно и навреме, често е непълна, противоречива, остаряла или погрешна. Най-често причината за това е, че уеб сайтът е сложна комбинация от технологии, графичен дизайн и бизнес логика и всяка промяна на неговото съдържание изисква ...

   • Реализация на защитна стена за уеб приложения (WAF)

    Настоящата дипломна работа разглежда различни методи и технологии за защита на уеб приложения от най-честите атаки. Използването на тези методи за защита намалява риска от успешни атаки в критични уеб системи като например онлайн банкиране, застраховане, други финансови и правителствени услуги.

    Особено внимание е ...

   • Подход за трансформация на данни във вид за аналитична обработка

    Живеейки в ерата на големите данни, бизнес възможностите и предизвикателствата се увеличават все повече във всяка една индустрия. Обемът на данните расте  с експоненциална скорост по целия свят. Възможността да бъдат управлявани и анализирани големи количества данни e ключовия успех за всеки бизнес. За да бъдат използвани облагите на “big data” стратегията основният въпрос е ...

   • Система следяща и спомагаща развитието на пчелни семейства

              Целта на тази дипломна работа е да отговори на големите предизвикателства в пчеларството - минимизиране на загубите на пчелни семейства, спомагане развитието им, както и значително редуциране на полевия човешки труд.

     

              За изпълнение на тази задача ще бъде използвана внедрена ...

   • Софтуерна система за откриване на семантично плагиатство във файлове

    С развитието на новите технологии, достъпът до информация от каквото и да е естество става все по-лесен. Това колкото и удобно и полезно да е за хората, задълбочава проблема с интелектуалната собственост и спомага за развитието на плагиатството. Затова инструмент за откриване на плагиатство сред дадена група от файлове би бил изключително полезен в редица ...

   • Кеширащ DNS сървър

    Domain Name Service (DNS) е един от основните мрежови протоколи в Интернет. Всеки уеб сайт може да бъде достъпен след като първо се преобразува името му (домейн) в IP адрес, използвайки публичен DNS сървър.

    Първата стъпка от всяко отваряне на уеб страница е заявка чрез DNS протокола, за да може от зададеното име да се ...

   • Дизайн на модул за сътрудничество в Дигитален Иновационен Хъб

     

    Целта на дипломната работа е разработката на дизайн на модул за сътрудничество за Дигитален Иновационен Хъб на проекта УНИТе. Дизайнът съдържа процесите, потребителите и изисквания на високо ниво за модула софтуерната система.

    Задачите, произтичащи от целта са:

    • Проучване на научната литература и практиката за изграждане на Дигитален Иновационен ...

    • Проектиране на корпоративна VPN мрежа с използване на Port Knocking технология

     Целта на дипломната работа е да се проектира копроративна мрежа за изграждане на VPN (Virtual Private Network) свързаност между два клона на банка, които се намират в гр.София и гр.Варна, постигнато чрез технологията наречена Layer 3 BGP/MPLS VPN, BGP (Border Gateway Protocol) или по - кратко: MPLS VPN.

     Един клиент има мрежи, разположени на различни географски места, на които им е нужно ...

    • Разработване на електронен музикален магазин

      

     Настоящата дипломна работа има за цел да проектира и създаде специализиран електронен музикален магазин, предоставящ на клиента удобен интерфейс за избиране и закупуване на музикални стоки, както и наблюдение на личните направени поръчки, а на собственика на стоките – възможност да управлява предлаганите от него артикули и
     получените ...

    • Сигурност и мониторинг на инфраструктурата в облачните услуги

     1. Управление на пачовете със AWS System Manager и Amazon Inspector

     Управление на пачовете е постоянен процес. Колкото повече сървъри има, толкова повече пачове трябва да бъдат управлявани за съответните машини. Използвайки AWS System Manager, което е скалируем инструмент за отдалечено управление на EC2 инстации, ще се използва Run Command да бъде инсталиран Amazon Inspector ...

    • Интегриране на “Sync and Share” функционалности в дистрибутирана файлова система

     Дипломната работа има за цел, да улесни работата на крайните потребители при синхронизиране на файлове със системата dCache. За целта са изпълнени следните задачи:

     • Анализ на съществуващи технологии за менажиране и трансфер на данни
     • Подробен преглед на протокола WebDAV и неговата имплементация в системата dCache
     • Анализ на OwnCloud клиент приложението и откриване на ...

     • Ръчни и автоматизирани подходи за тестване на уеб приложения

      В съвременното общество, Уеб приложения са неделима част от нашия живот. Пред  софтуерно инженерство стои задачата не само да достави необходимия софтуер, но и той да бъде с високо качество и достатъчно сигурен. Водеща роля при разработването му следва да бъде максималното покриване на клиентските очаквания.

      Софтуерното тестване е процес на изследване и проучване на софтуера, с ...

     • Разработка на регистър за RESTful уеб услуги

       

      Тема на дипломната работа: „Разработка на регистър за RESTful уеб услуги“

      От дипломант: Александър Стефанов Николов, специалност Информатика, Софтуерни технологии, фак.номер 25871, ОКС Магистър

      Научен ръководител:

     • Разработка на уебсайт за социален бизнес за защита на животните

      Целта на тази магистърска теза е да разработи иновативен информационен уебсайт за местен социален бизнес с нестопанска цел, за разпространение на образователно съдържание, създаване и поддържане на регистър / база данни на бездомни животни и рекламиране на услугите и продуктите на сдружението. Уебсайтът ще съдържа модул за регистриране на бездомни животни и такива нуждаещи се от медицински ...

     • Автоматично разпознаване на регистрационни табели на автомобили от техни изображения

      В последните години компютърното зрение и разпознаването на смислена информация от изображения намира все по-голямо приложение в различни области от ежедневието ни и се прилага в най-различни сфери. Едно от популярните приложения е автоматизираното разпознаване на регистрационните номера на автомобили от техни изображения. То става все по-важно с нарастващия ...

     • Управление на поръчките и комуникацията в производство на машини

      Настоящата дипломна работа има за цел да разработи CRM модул към съществуващата система TOWERP, който да е съобразен с нуждите на производствени компании и в частност тези, които се занимават с машиностроене. Проблемите, които този модул трябва да реши, са насочени към управлението на клиентските поръчки и свързаните с тях процеси, както и комуникацията между ...

     • Софтуерно приложение за онлайн реклама и търговия във Facebook

      Целта на дипломната работа е да бъде проектирано, изградено и тествано Уеб-базирано софтуерно приложение за онлайн реклама и търговия в социалната мрежа Facebook. Приложението ще послужи за лесно, бързо и интуитивно създаване, поддържане и промотиране в социалната мрежа на онлайн магазини от Facebook потребители, без да налага необходимост от притежаване на умения за програмиране и ...

     • Защита на информацията чрез системи за балансиране на натоварването

      Развитието на информационните системи, продиктувано от нуждите на крайните клиенти, доведе до обработката и съхраняването на огромни количества информация за кратко време. Наред с това предизвикателствата за неоторизиран достъп до информационните системи, налагат да се използват разнообразни методи и средства за защита на събраната и съхраняваната информация. ...

     • Софтуерна архитектура на базата на микро-услуги за подпомагане работата на студенти– Thesis Helper API

      С бързото разрастване на скоростта на Интернет, надеждността и сигурността на мрежата създава нарастващо търсене за преместване на софтуера от съхраняване и обработка локално на машините на потребителите до управление от трети страни, които са достъпни онлайн. Това породи необходимостта от разработване на нови методи за разработка на софтуер и архитектурни софтуерни стилове, които да отговарят ...

     • Управление на ресурсите в умен дом

      Тази дипломна работа представлява задълбочен поглед върху парадигмата за умен дом, както и управлението на ресурсите в домашна среда, включително концепции за използваемост, ефективност, комфорт, безопасност и сигурност. Започва с дефиницията на умния дом като технология, която променя из основи ежедневието на съвременното общество и как въз основа на Интернет на ...

     • Разработване на мобилно приложение “Търсене на ръководител”

      Комуникацията между ръководител и студент е трудна за следене, има много информация на много различни места. В тази връзка е важно да се направи приложение, което позволява на потребителите(студенти, ръководители, админи) да комуникират на едно място и да следят процеса по дипломиране - новини, дипломни работи(предлагане, приемане/отказване, разработване).

     • „Разработване на специализиран софтуер за наблюдение на компютри”

            През последните години, все повече се говори за ролята на наблюдението в нашия личен живот. Установено е, че все повече от устройствата, които използваме в нашето ежедневие, освен основното им приложение, имат за цел и да събират данни за нас. Тези събрани данни, са една голяма съкровищница, която пази нашите мисли, чувства, нашите снимки, видеа и лични ...

     • Сигурен софтуер за разгръщане на статични и динамични ресурси с достъп по IPv6

      С развитието на новите технологии, се появява все повече нужда от системи за разгръщане на приложения и ресурси, тъй като прилагането им пести време и пари, а в днешно време има голяма конкуренция между софтуерните компании и те правят всичко възможно да пестят от времето и парите, за да останат стабилни на пазара.

                Мотивацията за ...

     • Изследване на приложимостта на методи за трансфер на знания при оценка на мнението на потребители

      Трансферираното обучение е подход, използван при машинното обучение, при който модел, създаден и обучен за една задача, се използва като начална точка за друга задача. Този подход имитира начина, по който хората прилагаме научени знания от една задача за друга.

      Целта на дипломната работа е да се изследва приложимостта на методите за трансфер на знания за разпознаване на доволни и ...

     • Проектиране и реализация на онлайн платформа за запазване на адвокатски услуги (за крайни потребители)

      Дипломна работа

      Тема: „ Проектиране и реализация на онлайн платформа за запазване на адвокатски услуги  (за крайни потребители)”

       

      Разработил: Валерия Светлозарова Минчева, фак. номер: 25884

      • Разработване на кулинарен портал и модел на дигитална маркетинг стратегия за него

       Използването на дигитални технологии е неразделна част от ежедневието на хората. Те все повече търсят информация онлайн, проверяват социалните си медии и проучват продукти и услуги. Поради тази причина развитието на дигиталния маркетинг е ценно предимство, което спомага за изграждането на дигитално онлайн присъствие и допринася за растежа на бизнеса. За много компании се поражда необходимостта ...

      • Софтуерна система за управление на резервации. Фронт енд.

       Целта на текущата дипломна работа е да предостави единно решение за онлайн резервации на различни видове услуги на едно място. То предоставя възможност на крайния потребител да управлява резервациите си от всякакъв тип на едно място, а собствениците на предоставяните услуги за резервация получават възможност да промотират и разрастнат бизнеса си.

       За достигане на основната целта на ...

      • Софтуерна система за управление на резервации. Сървърна част – основни функционалности.

        

       Продължаващото навлизане на информационните технологии в ежедневието на хората и развитието на информационното общество в България и по света, заедно с динамичното и заето ежедневие на консуматорите, водят до нуждата от опростяване и олекотяване на ежедневните задачи. Това са задачи като резервиране на ресторант, запазване на час за фризьор и козметик, насрочване на преглед при ...

      • Софтуерна система за управление на резервации. Сървърна част - допълнителни функционалности. База данни

       Дипломна работа

       Тема: „Софтуерна система за управление на резервации. Сървърна част - допълнителни функционалности. База данни”

        

       Разработил: Габриела Антонова Апостолова, факултетен № 25933

      • За нас

       Катедра "Софтуерни технологии" е млада катедра във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", създадена през 2007 г. Тя има за цел да отговори на нуждите на българската ИТ индустрия от квалифицирани кадри в областта на софтуерните технологии, които да са основата за изграждане на конкурентоспособна икономика на България.
       Виж повече >>

       Scroll to Top