Преддипломен стаж

Поддръжка и развитие на STORM (https://wiki.mammothdb.com/stormoverview), интегрирано софтуерно приложение за обработка, моделиране и визуализация на големи масиви от данни (Big Data), предназначена за нуждите на Business inteligence. | Дата: 08/03/2017

MammothDB е SQL-compliant RDBMS, проектиран да изпълнява интерактивни аналитични приложения на клъстери от обикновени компютри използвайки Apache Hadoop. STORM е клауд базиран уеб портал за управление и визулаизация на данните складирани в MammothDB или други подобни системи. Настоящия проект цели разширяване на възможностите на STORM за интеграция с други системи за визуализация на данни и добавяне на възможност за следене в реално време на изпозлваните системни ресурси (физически и виртуални) от всички свързани системи.

Scroll to Top