Преддипломен стаж

Разработка на онлайн приложение, подпомагащо работата на държавната администрация - „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА)" | Дата: 16/02/2016

ИИСДА ще осигури единен източник на информация за администрацията и услугите, както и цялостен справочен инструментариум за функционирането на централните и териториалните органи на изпълнителната власт. Общата цел на проекта е осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната работа.

 

С внедряването на новата интегрирана система ще се постигне еднократно въвеждане и многократно използване на данните. Чрез новоизграждащата се ИИСДА ще се постигне пълно взаимодействие между самостоятелно функциониращите системи на централните органи на изпълнителната власт, областните и общинските администрации.

 

Специфични цели:

  • Осигуряване на единен източник на информация за органите на изпълнителната власт, функциите, организацията на работа, предоставяните административни услуги, човешките ресурси и състоянието на държавната администрация.

 

  • Повишаване на ефективността на централните и териториални органи при предоставянето на публична информация и информация за нуждите на политиките на управлението на държавната администрация.

 

  • Осигуряване на възможност за гъвкавост и допълняемост на необходимите функционалности на интегрираната информационна система в съответствие с провежданите политики и промените в нормативната уредба.

 

  • Осигуряване стандартизираното, навременно и качествено предоставяне на информация от централните и териториалните органи.

Scroll to Top