Преддипломен стаж

Осигуряване на качеството при разработването на ОПАК проект „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система на община Пловдив за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса“ | Дата: 24/03/2016

Основните цели при изпълнението на проект „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система на община Пловдив за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса“ са свързани с модернизиране, оптимизиране и осъвършенстване на дейността на общинската администрация. Автоматизиране на тези дейности и процеси води до:

  • Съществено съкращение на срокове за приемане на заявления и извършване на административни услуги;
  • Намаляване на административните разходи;
  • Повишаване на качеството на административните процеси за обслужването на гражданите и бизнеса;
  • По-бързо и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса;
  • Ефективност на работните процеси на служителите – ускорено изготвяне на отчети и доклади;
  • Уеднаквяване на сроковете и реда за ипълнение на услугите;
  • По-ефективно и лесно съгласуване на информацията между служителите от различни дирекции;
  • Създаване на пълна проследимост на операциите

Scroll to Top